Naslovnica arrow Aktualne vijesti
     
Nova odredba Pravilnika o organizaciji trita prirodnog plina
 
"Prema odredbama Pravilnika o organizaciji trišta prirodnog plina (NN 126/10 i 128/11) i Opih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom (NN 43/09) odreeno je da se od 1. sijenja 2012. godine za utvrivanje i obraun isporuenih koliina plina koristi mjerna jedinica kWh.
  
Pri tome je propisano da se energija sadrana u obujmu prirodnog plina donje ogrjevne vrijednosti 33.338,35 kJ/Sm3  pri standardnim uvjetima tlaka od 101.325 Pa i temperature od 288,15 K, izraenoj u Sm3, izraunava mnoenjem istog obujma s pretvorbenim faktorom 9,2607 i izraava u kWh.“
 
Pretvorbeni faktor utvrivat e se mjeseno prema stvarnoj izmjerenoj ogrjevnoj vrijednosti isporuenog prirodnog plina.
 
 
Anketa
Kakvu potronju oekujete?
 
Publikacije
Broura
Obavijesti
Odluka
Arhiva
 
PLIN KONJINA d.o.o., 2009