Naslovnica arrow DISTRIBUCIJA PLINA
     
DISTRIBUCIJA PLINA
Zatita osobnih podataka

Plin Konjšina d.o.o.

PROVOENJE UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEA

od 27. travnja 2016. godine

 

Plin Konjšina, d.o.o.  kao obveznik primjene Uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, izvršio je usklaenje s citiranom Uredbom.

Osobni podaci prikupljaju se u svrhu izvršavanja zakonskih obveza provoenja djelatnosti Opskrbe i Distribucije prirodnim plinom na distribucijskom podruju Plin Konjšina d.o.o., te radi ispunjenja zakonskih obveza za sigurnost sustava i izvršavanja javnih ovlasti (statistika istraivanja, korištenje ljudskih potencijala, praenje kvalitete i sigurnosti usluge, sigurnosti distribucijskog sustava, rada strunih slubi, ostvarivanja prava i obveze iz radnog odnosa i druge slubene i zakonske svrhe).

Plin Konjšina d.o.o., njegovi ovlašteni zaposlenici i ugovorni suradnici koji omoguuju provoenje djelatnosti a imaju pristup osobnim podacima, sukladno odredbama Ope uredbe o zaštiti podataka štite privatnost i povjerljivost svih osobnih podataka kojima imamo pravo i ovlast koristiti u provoenju naše djelatnosti.

Zaštita osobnih podataka provodi se kroz informacijski sustav, fizikom zaštitom te edukacijom svih korisnika o vanosti zaštite podataka.

Adresa za dostavu svih kontakata:

Voditelj obrade zaštite osobnih podataka:

Plin Konjšina d.o.o.

Bistrika cesta 1, 49282 Konjšina

OIB: 92671926569

email: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript

  

  


Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijea od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka: 

 https://publications.europa.eu/hr/publication-detail/-/publication/3e485e15-11bd-11e6-ba9a-01aa75ed71a1/language-hr

 

 

Zakon o provedbi Ope uredbe o zaštiti podataka NN 42/18:  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html

 

 
Zakonska regulativa
Zakonska regulativa - Distibucija
 
OPIS DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Distribucijska plinska mrea izgraena je prema projektnoj dokumentaciji, na temelju Studije opskrbe prirodnim plinom istonog dijela Krapinsko-Zagorske upanije, i obuhvaa podruje grada Zlatara i opina Konjšina, Zlatar Bistrica, Marija Bistrica, Lobor, Budinšina, Hrašina, te dio opina Gornja Stubica, Novi Golubovec i Mihovljani.

 

Napajanje plinom distribucijskog sustava ostvareno je iz Plinsko mjerne redukcijske stanice (PMRS) Konjšina, operatora transportnog sustava tvrtke Plinacro d.o.o. sa dvije izlazne linije 3 bar i 25 bar.

   

Srednjetlanomplinskom mreom, koja se direktno napaja plinom iz PMRS Konjšina radnog tlaka 3 bar, prirodni plin se distribuira na podruju opina Konjšina, Hrašina i Budinšina. Visokotlanim plinovodom 25 bar  prirodni plin se dovodi od PMRS Konjšina do PRS Zlatar Bistrica i PRS Zlatar.

 

Iz navedenih plinskih redukcijskih stanica prirodni plin se distribuira putem srednjetlaneplinske mree na pdruju grada Zlatara i opina: Zlatar Bistrica, Lobor, Marija Bistrica te dijelu opina Gornja Stubica, Novi Golubovec i Mihovljani.

 

Visokotlani plinovod izgraen je od elinih cijevi, a srednjetlana plinska mrea izgraena je od elinih i cijevi od tvrdog polietilena (PEHD).

 

elini dio distribucijskog sustava štiti se katodnom zaštitom.

 

Odorizacija plina provodi se putem odorizacijske stanice koja je smještena neposredno uz PMRS Konjšina.

 


 

 
 
Anketa
Kakvu potronju oekujete?
 
Publikacije
Broura
Obavijesti
Odluka
 
PLIN KONJINA d.o.o., 2009