Naslovnica arrow Kvaliteta plina
     
Kvaliteta plina

POLUMJESENO IZVJEŠE O KVALITETI PLINA

1. Propisani parametri standardne kvalitete plina

 

Kvaliteta plina odnosi se na kemijski sastav plina i  ogrjevnu vrijednost plina, odnosno na parametre standardne kvalitete plina.

Standardna kvaliteta plina propisana je Opim uvjetima za opskrbu plinom, Prilog br.2.- Tablica 3. (NN158/13)

Pod standardnom kvalitetom plina smatra se obujam plina od 1m3 pri apsolutnom tlaku plina 101.325 Pa (1,01325 bar) i temperaturi plina 288,15 K (15C).

 

 

a) Kemijski sastav, mol%                                            

Metan (CH4)                                                                                                     minimalno                85

Etan (C2H6)                                                                                                      maksimalno                7

Propan (C3H8) i viši ugljikovodici                                                               maksimalno                 6

Dušik (N2)                                                                                                         maksimalno               3

Ugljini dioksid (CO2)                                                                                    maksimalno             2,5

Kisik (O2)                                                                                                          maksimalno         0,001

 

b) Sadraj sumpora, mg/m3

Sumpor, ukupno (S)                                                                                          maksimalno             30

Sumporovodik i karbonil sulfid ukupno (H2S+COS)                                 maksimalno                 5

Merkaptani (RSH)                                                                                             maksimalno              6

 

c) Gornja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m3

                                                                                                                                     minimalno          10,28

                                                                                                                                     maksimalno       12,75

d) Donja ogrjevna vrijednost Hd, kWh/m3

                                                                                                                                     minimalno            9,25

                                                                                                                                     maksimaalno     11,47

e) Gornji Wobbe – indeks Wg, kWh/m3                                             

                                                                                                                                     minimalno          12,75

                                                                                                                                     maksimalno       15,81

f) DornjiWobbe – indeks Wg, kWh/m3              

                                                                                                                                     minimalno          11,48

                                                                                                                                     maksimalno       14,23

g) Relativna gustoa d

                                                                                                                                     minimalno            0,56

                                                                                                                                     maksimalno         0,70

h) Toka rosišta, C pri tlaku od 70 bar

                vode                                                                                                                                         -8

                ugljikovodika                                                                                                                         -2

 

Plin neodoriziran (osim plina u distribucijskom sustavu), bez mehanikih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu.

 

Utvrivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustav obaveza je operatora transportnog sustava.

Mjerenje kvalitete plina obavlja se kontinuirano opremom za odreivanje kemijskog sastava plina i opremom za mjerenje drugih parametara kvalitete plina ugraenom na specifinoj toki transportnog sustava ili povremeno, uzimanjem uzorka plina i analizom istoga u ovlaštenom laboratoriju.

 

Uzimanje uzorka plina na specifinim tokama transportnog sustava obavlja se dva puta mjeseno  i to u razdoblju od 3. do 10. dana u mjesecu i u razdoblju od 16. do 23. dana u mjesecu, pri emu uzorkovanje plina mora biti izvedeno tako da osigurava reprezentativan i pogodan uzorak radnog protoka za opremu za utvrivanje kvalitete plina.

 

Specifina toka transportnog sustava za uzimanje uzorka plina za distribucijsko podruje Plin Konjšina d.o.o. je Zabok.

 

Plin Konjšina d.o.o. kao operator distribucijskog sustava prati parametre kvalitete plina i objavljujepolumjeseneizvještaje laboratorijskih analiza plina na svojoj internetskoj stranici.

 

 

 

2. Izvješa laboratorijskih analiza kvalitete plina u 2018. godini:

 

RAZDOBLJE

MRS ZABOK

 01.-15.01.2018

 

 16.-31.01.2018

 

 01.-15.02.2018

 

 16.-28.02.2018

 

 01.-15.03.2018

 

 16.-31.03.2018

 

 01.-15.04.2018

 

 16.-30.04.2018

 

 01.-15.05.2018

 

 16.-31.05.2018

 

 01.-15.06.2018

 

 16.-30.06.2018

 

 01.-15.07.2018

 

 16.-31.07.2018

 

 01.-15.08.2018

 

 16.-31.08.2018

 

 01.-15.09.2018

 

 


 

 

 

Starija izvješa laboratorijskih analiza

 

Link: Arhiva 2017

Link: Arhiva 2016

Link: Arhiva 2015

Link: Arhiva 2014

Link: Arhiva 2013

Link: Arhiva 2012

 
 
PLIN KONJINA d.o.o., 2009